Freelancer: cha5e
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

3rd Version, Logo Design

3D Logo, added some lighting and a more industrial look.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    25
                   cho                     Design a Logo for pro gaming
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.