Freelancer: IniAku84
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ShavedIce

Make a design...please feedback for the character and design presentation...Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     Design a Logo for shaved ice dessert store
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.