Freelancer: satpalsood
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

This is my idea of logo. Please give feedback. Any modifications required then please let me know.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for studentsurvival guide
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.