Freelancer: julabrand
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

49th Junction Brand ID

Hand drawn railway track with brand mark.

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design a Logo for "49th Junction" Premium Rail Vodka
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

  • Shayner55
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Not a bad start . Still missing something - to give it that eye catching "pop".

    • cách đây 4 năm