Freelancer: opndmind
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new good inspired design !

hello sir hope that this logo will attract your attnetion i know i m a little bit new here but i hope i make a process same as your clinic do ^^ hope you like it ! :D


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Design a Logo for the company: "Debt Elimination Clinic"
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.