Freelancer: malikanisur
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Magazine Advertisement

here is my entry hope you will like it. if want to change something just let me know. proper aline with an editable file psd, pdf-cmyk, 300dpi. 102.5mm(wide) x 137.5mm(high) with bleed. unlimited - revisions.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Design a Magazine Advertisement for Denham Seaside Caravan Park - 16/06/2021 02:48 EDT
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.