Freelancer: lokesh006
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Ink e technologies T shirt & Logo

Hi, This is my first entry to the contest. Hope you like it, Please mention any changes you want.

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Design a Professional but Cool T-Shirt for a Tech Company
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

  • lokesh006
    lokesh006
    • cách đây 3 năm

    Sir,Please rate my entry and give me a feedback as it will helpful to improve my design.

    • cách đây 3 năm