Freelancer: majaekap
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GEM logo design

Modern and trendy concept logo. Please feedback my entri :) Thank's

Bài tham dự cuộc thi #40 cho Design a Simple Company Logo
Bài tham dự #40

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.