Freelancer: mhc83
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

true avengers

for me a simple shirt design will do, so i used the avengers logo alone and incorporate the aquitas logo with it.

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a T-Shirt for Christian school
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.