Freelancer: caspercham
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-Shirt for Monstar Apparel (redesign)

Hope you like it i have high resolution psd copy .. if u like it i can submit and any changes i can easily corrct it. thankz


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Design a T-Shirt for Monstar Apparel - Words with background Images
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.