Freelancer: mharfouch
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

T-Shirt Design

Same as other entry, if you dont like something about the logo I can change it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     Design a T-Shirt for Northeast Ohio
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.