Freelancer: gregmanzan0
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

it's always gray in northeast ohio

this is 2 layer design excluding the text. Easy to print on tshirt. Revision is accepted :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    9
                   cho                     Design a T-Shirt for Northeast Ohio
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.