Freelancer: vyncadq
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

tshirt 2

hi..I already move the drawing+text and include the logo below the drawing.. is it correct?

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Design a T-Shirt for a school Event
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.