Freelancer: selakovicjovan
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

rough sketch

This is a rough sketch, but that is concept you asked. If you like it I can do it more precisely and be ready for print tomorrow.

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Design a T-Shirt to remember my friend
Bài tham dự #3

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.