Freelancer: selakovicjovan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

rough sketch

This is a rough sketch, but that is concept you asked. If you like it I can do it more precisely and be ready for print tomorrow.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Design a T-Shirt to remember my friend
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.