Freelancer: maits90
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Homepage Design (Desktop) Version 2

Apply here are the changes that you wanted.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Design a Website Mockup for TheMarathonShop
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

 • Jacko333
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Thanks for the update. However the design still looks quite different and not really matching my logo. Maybe lack of black?

  • cách đây 7 năm