Freelancer: xenixphp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mobile kangaroo revamp

hello..please check the mock and give me the feedback so i will iprove it as per the feedback.

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design a Website Mockup for a Wordpress site -- 2
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

  • xenixphp
    xenixphp
    • cách đây 3 năm

    Hello, please give me the feedback, so i will make it better.

    • cách đây 3 năm