sovigorstudio Avatar

Các bài tham dự của sovigorstudio

Cho cuộc thi Design a book cover

 1. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 61
  Bài tham dự #61 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Design a book cover
  Bị từ chối
  0 Thích