Freelancer: arahmaninaam
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cover Samples

Hi, Please check my entry with 2 samples & let me know in case if you have any feedback. The size of the Cover used here is 6x8.9 inches.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     Design a book cover
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.