Freelancer: fb59d736df42511
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

business card design

Hello, This is a simple business card design.But this is pretty cool in general.You might like this design.If you like.Please do not forget to give feedback. Thank You.

Bài tham dự cuộc thi #80 cho Design a business card for enamel pins
Bài tham dự #80

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.