Freelancer: PPGrafico
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Shoemaker Cartoon Logo

Here's I have sent you the Shoemaker cartoon logo adding shoe designs no.1 as I understand. I hope you like it. You can always ask for a change. Editing is not a problem. :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    79
                   cho                     Design a cartoon logo and a special font for a handmade leather shoes brand
Bài tham dự #79

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.