Freelancer: xtreemsteel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Changeable Brochure Presentation

Changeable Brochure Presentation-all Pages. Standard PDF. AND for printing it will A5 size (Half fold A4). One A4 page Half folded printed in both side.

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a changeable brochure for my business
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.