Freelancer: onajessie
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Forwarding Label

Hi there, this my entry. Please let me know your feedback. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    62
                   cho                     Design a forwarding label for my book
Bài tham dự #62

Bảng thông báo công khai

 • NiklasUG
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  make the background color between the red line also red

  • cách đây 3 tháng