Freelancer: Stevieyuki
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised design

Dear Sir, here is the updated design with new qrcode. Please let me know if you need anything else. Best regards, Stevie.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Design a 18/1 large poster - More jobs for good work
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.