Freelancer: shadowisbrawler
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Based on your feedback - Reduced the size of "Associates" - Added more color schemes. (Navy Blue, Green and Red)

Bài tham dự cuộc thi #694 cho Design a logo.
Bài tham dự #694

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.