Freelancer: maraz2013
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

IT'S VECTOR GRAPHIC SO YOU CAN USE IT ANY KIND OF SIZE AND CHANGE IT'S FORMAT ALSO.... any kind of correction or change pls knock me any time

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a logo For a new Make up brand / Cosmetics
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.