1. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 12. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 13. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 14. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 15. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 16. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 17. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 18. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 19. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 20. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 21. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 22. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 23. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút
 24. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for Faculty Awards professor competition
  Đã rút