Freelancer: azieramashir
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

Here is my idea in designing your logo for Maura's Mobile Hair Salon. I hope you like it as much as I do


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    98
                   cho                     Design a logo for   Maura's Mobile Hair Salon
Bài tham dự #98

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.