1. Á quân
  số bài thi 149
  Bài tham dự #149 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 63
  Bài tham dự #63 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 151
  Bài tham dự #151 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 144
  Bài tham dự #144 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích
 24. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
  Bị từ chối
  0 Thích