Freelancer: mircokirsch
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo-Sign-09

A variation of my entrie #105 with more details. I hope you like it and give a little feedback. Best regards M. Kirsch


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    206
                   cho                     Design a logo for SIGN: the platform that funds citizens projects
Bài tham dự #206

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.