Freelancer: Dckhan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

siah

Hi! its change i hope you it suites your work,if you want changes i appreciate that.Thanks

Bài tham dự cuộc thi #79 cho Design a logo for "Siah"
Bài tham dự #79

Bảng thông báo công khai

  • legol2s
    legol2s
    • cách đây 3 năm

    stolen http://thumbs.dreamstime.com/z/letter-s-logo-27438472.jpg

    • cách đây 3 năm