Freelancer: Cozmonator
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sope_v2

Here I have made the "S" less extreme, with the center line being straightened, it's also slightly bolder with more rounded edges. The font is also now changed, but also slightly rounded linking to the name theme.

Bài tham dự cuộc thi #47 cho Design a logo for Sope - a social TV app!
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.