Freelancer: Cozmonator
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sope_v04

Here I have done a slightly cursive font style. But still with the updated elements.

Bài tham dự cuộc thi #49 cho Design a logo for Sope - a social TV app!
Bài tham dự #49

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.