Freelancer: ayogairsyad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

simple, clean, professional, easy to read, I use Adobe Illustrator, I will send file Ai, psd, eps, pdf, jpg, png


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    27
                   cho                     Design a logo for a New Startup
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.