Freelancer: corybarnett
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The Military Researcher

Had a lot of fun with this logo. Hope you like it, feedback is welcome!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    39
                   cho                     Design a logo for a New Startup
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.