khusshe Avatar

Các bài tham dự của khusshe

Cho cuộc thi Design a logo for a cover manufacturer

  1. Á quân
    số bài thi 148
    Graphic Design Contest Entry #148 for Design a logo for a cover manufacturer
    Bị từ chối
    0 Thích