Freelancer: Shahadath054
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Another idea for your logo.

Dear Contest holder. Please check my idea for your logo. and please let me know what you think about it . also please write back if you need any Modification or Revision . thank you .

Bài tham dự cuộc thi #316 cho Design a logo for a digital healthcare platform
Bài tham dự #316

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.