1. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 124
  Bài tham dự #124 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 123
  Bài tham dự #123 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 80
  Bài tham dự #80 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a logo for a online-marketing agency in Germany
  Bị từ chối
  1 Thích