Freelancer: khanmuqarrab
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ruwi.media

greetings. hopefully you will consider my little effort. which can might be beneficial for your business. looking forward for feedback. reagards.

Bài tham dự cuộc thi #70 cho Design a logo for a online-marketing agency in Germany
Bài tham dự #70

Bảng thông báo công khai

  • danru1
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Thank you a lot! Unfortunately I liked another one better...

    • cách đây 3 năm