Freelancer: ContainGraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ruwi.media

Further to my original design I also wanted to show you some presentation examples to further visualise the brand. :)

Bài tham dự cuộc thi #139 cho Design a logo for a online-marketing agency in Germany
Bài tham dự #139

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.