Freelancer: hamka12
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

as you revised before

with smaller leaf and face silhoutte

Bài tham dự cuộc thi #49 cho Design a logo for a skintherapy company
Bài tham dự #49

Bảng thông báo công khai

  • rnyholm
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Can you try a different font and face. Would like a softer overall impression.

    • cách đây 4 năm