Freelancer: abadoutayeb1983
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a logo for an Engineering recruitment agenc

hi sir, i hope you like my design it's very simple and very clean ... if you want any change please tell me i will give you a formula .ai. ps .jpg .png .svg .gif.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    14
                   cho                     Design a logo for an Engineering recruitment agency
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.