Freelancer: Zattoat
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design

Hi sir...... I sent some of my idea about graphic design. love to discuss with me about this..... and i'm waiting for your feedback Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    63
                   cho                     Design a logo for an auto parts store
Bài tham dự #63

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.