Freelancer: Estenio7
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pinny Logo

Logo created based on description. This is how it would look on a business card. Any changes can be made.

Bài tham dự cuộc thi #7 cho Design a logo for my handmade Baby bib business
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.