Freelancer: miqeq
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

character

hi there! this is my first sketch for the character, you need a logo stick with? i'm open to any change. any feedback is welcome

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a logo / mascot character: adorable ninja!
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.