Freelancer: logoflair
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LolNexus

A shiny gold version which is different from the rest and more along the lines of League of Legends but with a hint of clean modern sleekness.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    48
                   cho                     Design a logo to fit with site design
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.