Bảng thông báo công khai

  • olerass
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Thanks for the effort. However, this looks like a 5 min job in Photoshop, not something I want on a $350 headset.

    • cách đây 5 năm