Freelancer: zsordog
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Revised Postcard Design v.3.0

Dear Contest Holder, I'm uploading the postcard with the requested wording changes.

Bài tham dự cuộc thi #28 cho Design a postcard for leaflet advertisement
Bài tham dự #28

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.