Freelancer: murugeshdecign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

simple & informative flyer

Hi!! pls check and give feedback.. I hope you like this.. If you need any changes pls...

Bài tham dự cuộc thi #39 cho Design a simple & informative flyer (print)
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

  • murugeshdecign
    murugeshdecign
    • cách đây 10 tháng

    used image id: https://www.shutterstock.com/image-photo/woman-tourist-using-smart-phone-shibuya-584037121

    • cách đây 10 tháng