1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Graphic Design Bài thi #14 cho Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Graphic Design Bài thi #36 cho Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Graphic Design Bài thi #17 cho Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a single Page Website with Logo for a PC repair service
  Đã rút